Prywatność

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo danych każdego Klienta.

Polityka prywatności Rapiddc

Wszelkie dane osobowe oraz inne dane dot. użytkowników i klientów Rapiddc.pl, podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochron danych osobowych. Zarządzająca nimi firma SPRINT S.A. podjęła działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Poniższe zapisy są zbiorem zasad gromadzenia i przetwarzania informacji danych o obsługiwanych klientach i przechowywanych danych użytkowników.

Zakres zbieranych i przetwarzanych danych.
 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych jest Sprint Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie pod adresem ul. Kazimierza Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372363, REGON: 1339396, NIP: 739-020-41-15, tel.: 895221100, faks: 895221125, e-mail: sprint@sprint.pl;
 2. Sprint S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu: Paweł Szostek, IOD@sprint.pl.
 3. Sprint przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym oraz w Panelu Klienta. Zakres podanych danych uwarunkowany jest od rodzaju usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz. Podstawowy zakres danych niezbędnych do korzystania z usług to: imię i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).
 4. Podanie danych osobowych ma w każdym przypadku charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji świadczonych usług.
 5. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie ze Sprint S.A. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sprint S.A., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Sprint S.A. działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Sprint S.A. ciążącego na Sprint S.A. obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprint S.A. (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 6. Sprint S.A. jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Sprint S.A.) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Sprint S.A. umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Sprint S.A. na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Sprint S.A. a Podwykonawcami Sprint S.A. Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Twoich danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto Sprint S.A. jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 7. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu Zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców Sprint S.A. posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie ze Sprint S.A. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sprint S.A. W związku z tym, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez ten okres, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Sprint S.A. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sprint S.A. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
Informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych:

Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem co najmniej 128-bitowym. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerach są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są odpowiednio przeszkoleni pracownicy.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych.

Każdy z użytkowników i klientów, ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych samodzielnie o ile jest to możliwe przy danej usłudze bądź to za pośrednictwem i przy wsparciu pracowników odpowiedzialnych za przechowywanie i przetwarzanie danych. Po rozwiązaniu lub zakończeniu trwania umowy wiążącej obie strony, w tym pełnym rozliczeniu warunków umowy, dane użytkownika zostają usunięte. Sprint S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie.

I. Definicje:
 1. Administrator - Sprint S.A., z siedzibą w Olsztynie (10-062) ul. Jagiellończyka 26
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie rapiddc.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Cookies wykorzystywane przez Administratora są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 • 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • 1.1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • 1.1.1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • 1.1.2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • 1.2. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu
  • 1.3. Konfiguracji serwisu
   • 1.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
   • 1.3.2. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
   • 1.3.3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
   • 1.3.4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   • 1.3.5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
 • 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • 2.1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • 2.2. Funkcjonalne – umożliwiające uruchomienie zewnętrznych aplikacji, np. czat
  • 2.3. Reklamowe - umożliwiające zbieranie informacji potrzebnych do śledzenia skuteczności kampanii reklamowych, a także przygotowanie odpowiedniej treści na podstawie kontekstu strony
  • 2.4. Społecznościowe - umożliwiające integrację z serwisami społecznościowymi, z których korzystasz - m.in. Facebook, Google+ z wykorzystaniem plików cookie należących do podmiotów trzecich tworzących te serwisy
  • 2.5. Lista wykorzystywanych cookies:
   Nazwa cookieKategoriaCel zapisania pliku
   WHMCS*funkcjonalneobsługa sesji użytkownika
   czater_*funkcjonalne obsługa aplikacji czat
   _ga*analitycznepomiar ruch internetowego
   _gat_gtag_*analityczne pomiar ruch internetowego
   _gid*analityczne pomiar ruch internetowego
   _fbp* marketingowepomiar skuteczności reklam
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
V. Zmiana postanowień

W razie konieczności Sprint S.A. może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności. Użytkowników i klientów SPRINT S.A. obowiązuje każdorazowo aktualna Polityka Prywatności.

Tani hosting RAPID DC

od 3.33 PLN*
miesięcznie
od 9.60 PLN*
miesięcznie
od 19.99 PLN*
miesięcznie
od 55.00 PLN*
za rok
od 10 PLN*
za rok

* Podane kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.