Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług przez Sprint S.A.

Regulamin świadczenia usług przez Sprint S.A.

z dnia 03.11.2022

 

I.Wstęp

 1. Regulamin świadczenia usług przez Sprint S.A. określa zasady świadczenia usług przez Sprint S.A.
 2. Usługodawcą jest Sprint S.A. z siedzibą: 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372363. REGON: 1339396, NIP: 739-020-41-15, tel.: 895221100, faks: 895221125, e-mail: sprint@sprint.pl;
 3. Regulamin stosuje się w sytuacji zawarcia umowy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i obowiązuje podmioty korzystające z usług świadczonych przez Sprint S.A.

                                                                                                                                                                    

II.Warunki ogólne

 1. Przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Sprint umożliwia nieodpłatny dostęp do Regulaminu, Regulaminów szczególnych, Cenników oraz innych dokumentów składających się na treść zawieranej Umowy w formie pozwalającej na pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu,  Regulaminów szczególnych, Cenników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje Klient.
 2. Sprint zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz.U.  Dz. U. 2020 poz. 344) na stronie https://www.rapiddc.pl zamieszcza informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprint do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (polityka prywatności).
 3. Korespondencja pomiędzy Klientem a Sprint odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Panelu Klienta, lub specjalnej infolinii, chyba, że Regulamin lub Regulaminy szczególne stanowią inaczej; koszty komunikacji rozliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta Klient.

 

III. Słownik

Użyte w Regulaminie świadczenia usług Sprint S.A.  określenia oznaczają:

 1. Awaria – brak możliwości korzystania z Usługi lub obniżenie parametrów Usługi w zakresie opisanym w Załączniku nr 3 do Regulaminu;
 2. Cennik – wykaz opłat ponoszonych przez Klienta za świadczone przez Sprint usługi lub dostarczone towary wynikające z Regulaminów szczególnych znajdujące się bezpośrednio w Regulaminach szczególnych lub osobnym dokumencie na stronie https://www.rapiddc.pl/regulamin
 3. Dane dostępowe – dane niezbędne do korzystania z usługi, określone w Regulaminie szczególnym
 4. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia poza sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 5. Formularz – dokument w wersji elektronicznej na stronie www.rapiddc.pl, w którym usługobiorca zamieszcza dane i informacje w związku z zawarciem Umowy,
 6. Klient – Przedsiębiorca lub Konsument, który zawarł Umowę o świadczenie Usług lub założył indywidualne Konto Klienta w Panelu Klienta;
 7. Koniec Awarii – termin (dzień, godzina i minuta), potwierdzony przez odpowiednie służby techniczne obydwu Stron, przywrócenia możliwości korzystania z Usługi; nieuzasadnione niepotwierdzenie przez jedną ze Stron, skutkuje przyjęciem terminu przywrócenia możliwości korzystania z Usługi, zgłoszonego przez Stronę potwierdzającą, jako Końca Awarii;
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Konto Klienta - indywidualnie przypisane Klientowi konto w Panelu Klienta, w ramach którego Klient może dokonywać bieżącej obsługi w zakresie Usług, które wynikają z zawartej Umowy; dostęp do Panelu Klienta możliwy jest wyłącznie poprzez wpisanie w odpowiednich polach Serwisu co najmniej indywidualnego identyfikatora Klienta oraz hasła zabezpieczającego wejście do Konta Klienta;
 10. Odbiór Usługi – termin aktywacji Usługi następujący w momencie przesłania przez Sprint kompletu danych dostępowych,
 11. Odnowienie usług – zawarcie Umowy o świadczenie Usług na kolejny okres rozliczeniowy
 12. Okno Serwisowe – okres przypadający w godzinach 00:00-06:00 czasu lokalnego, w którym mogą być prowadzone przez Sprint prace konserwacyjne; przerwy w świadczeniu Usługi powodowane pracami konserwacyjnymi nie będą wliczane do czasu Awarii i okresów braku gwarantowanych warunków świadczenia Usługi. Prace konserwacyjne będą poprzedzone informacją wysyłaną na co najmniej 5 dni przed planowanymi pracami na podany adres e-mail, w której wskazany zostanie czas planowanych prac.
 13. Okres rozliczeniowy - okres rozliczania Usług, określony w Regulaminie szczególnym;
 14. Panel Klienta - część Serwisu internetowego przeznaczona wyłącznie do użytku Klienta, który za jego pośrednictwem dokonuje czynności w ramach zawartej Umowy o świadczenie Usług, czynności stanowiących podstawę zawarcia takiej Umowy oraz służący do przekazywania informacji pomiędzy Klientem a Sprint;
 15. Początek Awarii – termin (dzień, godzina i minuta) pierwszego komunikatu o Awarii, potwierdzony przez odpowiednie służby techniczne obydwu Stron
 16. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 17. Regulamin – Regulamin świadczenia usług przez Sprint S.A.,
 18. Regulaminy szczególne – regulaminy określające warunki świadczenia przez Sprint S.A. innych Usług, w tym także warunki promocji w zakresie świadczenia Usług oferowanych przez Sprint; oraz wszelkie inne dokumenty określające warunki, odnoszące się do oferty handlowej Sprint, publikowane na stronie internetowej https://www.rapiddc.pl/regulamin,
 19. Serwis – serwis internetowy Sprint dostępny na stronach administrowanych przez Sprint, za pomocą którego Klient przy użyciu środków komunikacji elektronicznej może dokonywać czynności związanych z zawarciem Umowy o świadczenie Usług oraz jej wykonywaniem;
 20. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym) niezależne od Stron, któremu nie można zapobiec środkami dostępnymi Stronie, w tym:
  1. wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu,
  2. katastrofy naturalne, takie jak: silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie,
  3. wybuch, pożar, zniszczenie urządzeń lub wszelkiego rodzaju instalacji, powstałe bez udziału Stron,
  4. działania lub zaniechania działań osób trzecich nie związanych w żaden sposób ze Stronami,
  5. bojkot, „strajk włoski”, okupowanie powierzchni lub dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej jednej ze Stron,
  6. akty władzy o charakterze powszechnym, z wyjątkiem działań, za które Strona starająca się o zwolnienie od odpowiedzialności przyjęła ryzyko na mocy postanowienia Umowy.
 21. Sprint – podmiot  scharakteryzowany w pkt I.2 Regulaminu,
 22. Strona / Strony – Sprint lub Klient, występujący w Umowie zarówno razem, jak również oddzielnie;
 23. Strona WWW – rapiddc.pl;
 24. Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Sprint, a Klientem na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu szczególnego wraz ze wszystkimi Załącznikami przy pomocy formularza on-line;
 25. Usługa – oznacza przedmiot Umowy świadczony przez Sprint na rzecz Klienta, opisany w Regulaminie szczególnym.
 26. Zamówienie wprowadzenie przez Klienta z wykorzystaniem Serwisu Sprint do środka komunikacji elektronicznej informacji, których podanie jest konieczne do zawarcia Umowy oraz uruchomienia Usługi pozostającej w ofercie handlowej Sprint;
 27. Zawieszenie świadczenia Usługi – uniemożliwienie Klientowi dostępu do korzystania z Usługi Sprint świadczonej na rzecz Klienta.

 

IV. Zamówienie, zawarcie i wykonanie umowy.

 1. Umowa może być zawarta przez Przedsiębiorcę lub Konsumenta.
 2. Umowa abonamentowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony wyznaczony okresem rozliczeniowym Usługi wynikającym z postanowień Regulaminów szczególnych.
 3. Korzystanie z Usługi jest płatne według Cennika. Zmiana Cennika wynikająca z jego dostosowania do przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie stanowi zmiany Regulaminu lub Regulaminu szczególnego.
 4. Umowa jest zawierana on-line za pośrednictwem strony internetowej www.rapiddc.pl, poprzez wypełnienie, zatwierdzenie i wysłanie Formularza, po uprzednim utworzeniu w Panelu Klienta indywidualnego Konta Klienta
 5. Warunkami zawarcia umowy są:
  1. prawidłowe wypełnienie Formularza (wypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe danymi zgodnymi ze stanem rzeczywistym)
  2. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, Regulaminem szczególnym oraz Cennikiem, a także akceptacja warunków w nich zawartych,
  3. wysłanie Formularza,
  4. opłacenie abonamentu za pierwszy okres rozliczeniowy lub opłacenie za okres testowy.
 6. Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. Przedsiębiorca:
   1. imię i nazwisko/nazwa podmiotu – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taki nie jest prowadzony dla określonej grupy podmiotów – zgodnie z aktem powołania tego podmiotu,
   2. imię i nazwisko osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,
   3. adres siedziby,
   4. adres e-mail,
   5. numer telefonu,
   6. NIP,
   7. REGON,
   8. proponowany login do Panelu Klienta,
   9. hasło do Panelu Klienta.
  2. Konsument:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zameldowania,
   3. adres e-mail,
   4. numer telefonu,
   5. PESEL,
   6. proponowany login do Panelu Klienta,
   7. hasło do Panelu Klienta.
 7. Po otrzymaniu zamówienia, Sprint na adres e-mail wskazany w Formularzu potwierdza Klientowi istotne warunki umowy wynikające z Regulaminu wraz z załącznikami, w szczególności:
  1. parametrach usługi,
  2. cenie i terminach płatności,
  3. okresie rozliczeniowym,
  4. wysokości i sposobie uregulowania płatności wynagrodzenia na rzecz Sprint z tytułu uruchomienia Usługi.
 8. Sprint po uruchomieniu usługi wysyła na adres e-mail Klienta wskazany w Formularzu dane dostępowe.
 9. Umowa zostaje zawarta w chwili dokonania płatności za pierwszy okres rozliczeniowy.
 10. Skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania Sprint błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych obciążają Klienta i stanowią naruszenie regulaminu świadczenia usług. 
 11. Sprint zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nieudzieleniu bezpłatnego okresu testowego bez podania przyczyn, w tym w przypadku działań klienta niezgodnych z regulaminem świadczenia usług.
 12. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez usługobiorcę komputera, podłączonego do sieci Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową w najbardziej aktualnej wersji.
 13. Sprint nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu usługi, które wynikają z niewłaściwych parametrów sprzętu jakimi dysponuje usługobiorca.  

 

 1. Warunki świadczenia Usług

A. Prawa i obowiązki Sprint

 1. Sprint zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, Regulaminów szczególnych.
 2. Sprint dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie, a w sytuacji planowanego, czasowego odłączenia dostępu, poinformuje Abonentów wysyłając co najmniej na 5 dni przed planowanym czasowym odłączeniem dostępu na podany adres e-mail wiadomość, w której wskazany zostanie czas planowanego czasowego odłączenia dostępu oraz jego przyczyna. To samo dotyczy prac konserwacyjnych w ramach Serwisu, które mogą spowodować utrudnienia w zakresie dostępności Usługi lub dostępu do Panelu Klienta.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, chyba że Regulamin Szczegółowy usługi stanowi inaczej.
 4. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usług przez Konsumenta, jeżeli jej wykonanie przez Sprint następuje w całości w terminie przewidzianym do odstąpienia od Umowy, lub Umowę, w której wykonaniu następuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, wówczas spełnienia świadczenia przez Sprint nastąpi po upływie terminu do odstąpienia przez Konsumenta od takiej Umowy, chyba że Konsument złoży wyraźne oświadczenie zawierające zgodę na wcześniejsze spełnienie świadczenia wynikającego z zawartej Umowy.
 5. Sprint zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania na podany adres poczty e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usług oraz listów informujących o bieżących działaniach Sprint związanych ze świadczeniem Usług, które nie są informacją handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2020 poz. 344),
  2. do ograniczenia lub wstrzymania świadczenia Usługi świadczonej na podstawie Umowy, jeśli przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego Klient nie ureguluje opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy,
  3. automatycznego zablokowania świadczenia Usługi, w przypadku przekroczenia przez Abonenta parametrów wynikających ze specyfikacji danej Usługi.
 6. Powyższe postanowienia Regulaminu nie wyłączają prawa Sprint do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

B. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest podać w Formularzu swoje aktualne i prawdziwe dane. Klient akceptując Regulamin oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez Sprint i/lub właściwe organy podatkowe, że dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, są niezgodnie ze stanem faktycznym, to Klient ponosi wobec Sprint odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. Sprint zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi do czasu uzupełnienia danych rejestracyjnych przez Klienta lub do wypowiedzenia umowy w przypadku braku kontaktu ze strony Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za świadczone przez Sprint usługi, wynikającego z Regulaminów szczególnych.
 3. Klient jest obowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, w sposób nie naruszający  przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zgodny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz nienaruszania Regulaminu i Regulaminów szczególnych oraz praw osób trzecich. 
 4. Klient obowiązany jest powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 344).
 5. Klient zobowiązuje się, że w ramach korzystania z Usług nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał informacji oraz danych, jak również zamieszczał do nich odniesień, które mogą naruszać przepisy prawa, dobra lub prawa osób trzecich, a także treści, które mogą być szkodliwe dla małoletnich, treści oraz odniesienia do treści o charakterze przemocy seksualnej, tortur, treści promujące nienawiść, w tym nienawiść rasową, etniczną, narodową oraz powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, treści zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, treści naruszające prywatność, treści naruszające bezpieczeństwo publiczne, treści ingerujące w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, treści promujące nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami, treści wskazujące metody spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług lub funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych osób trzecich.
 6. W przypadku naruszeń, o których mowa w punktach 9, 10 lub 11 w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści Materiałów lub związanej z nimi działalności, Sprint jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia naruszenia lub Materiałów oraz uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim lub Zawieszenia świadczenia Usługi. W sytuacji gdy informacja o naruszeniu nie pochodzi z urzędowego zawiadomienia Sprint niezwłocznie zawiadamia Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Materiałów.
 7. Klient zapewnia, że Materiały oraz jakiekolwiek inne treści przesyłane przez niego za pośrednictwem Infrastruktury Sprintu nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania, które może spowodować wystąpienie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem w funkcjonowaniu Usług lub produktów stron trzecich.
 8. Klient zapewnia, że nie będzie używał Usługi lub produktów stron trzecich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, który może spowodować brak lub utrudnienie korzystania z Infrastruktury Sprintu, Usług lub produktów stron trzecich dla Klienta lub osób trzecich. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla Infrastruktury Sprintu, Usług lub produktów stron trzecich z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, Sprint po uprzednim wezwaniu Klienta do zaniechania naruszeń, może Zawiesić świadczenie Usługi. W sytuacji gdy konieczna jest natychmiastowa interwencja ze strony Sprint i nie jest możliwe uprzednie wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń, na przykład w sytuacji wykrycia przez Sprint rozpoczęcia masowej wysyłki SPAM przez Klienta, Sprint jest uprawniony do natychmiastowego Zawieszenia świadczenia Usługi o czym niezwłocznie informuje Klienta.
 9. Klient zapewnia, że korzystanie przez niego z Usług i zawartość Treści nie naruszają przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Sprint w związku z powyższymi naruszeniami, Klient jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez Sprint szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu Sprint.
 10. Klient jest zobowiązany do zmiany haseł niezwłocznie po ich otrzymaniu od Sprint, utrzymywania ich w poufności oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do Konta Klienta. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu udostępniania posiadanych haseł osobom trzecim.
 11. Klient jest zobowiązany poinformować Sprint o każdorazowej zmianie swoich danych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku zaniechania niniejszego obowiązku ponosi on wszelkie prawne konsekwencje takiego zaniechania, w tym m.in. korespondencja wysłana na adres znany drugiej stronie umowy uważana jest za doręczoną pod właściwy adres.
 12. Klient zobowiązuje się do niezakłócania, poprzez swoje działanie umyślne lub nieumyślne, Usług świadczonych przez Sprint na rzecz innych Klientów. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Sprint ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym.
 13. Klient jest odpowiedzialny za usunięcie swoich danych w przypadku zakończenia korzystania z usługi. Sprint nie ponosi odpowiedzialności za skutki pozostawienia danych przez Klienta.

 

 1. Odnowienie świadczenia Usług
  1. Odnowienie świadczenia Usługi odnosi się do Usług, które mogą być świadczone w kolejnym Okresie rozliczeniowym.
  2. Sprint informuje Klienta, w terminie określonym w Regulaminie szczególnym, o dacie zakończenia trwania Umowy, wysyłając dokument proforma, którego opłacenie w terminie wskazanym w dokumencie proforma stanowić będzie odnowienie usługi.
  3. W przypadku zmiany warunków świadczenia Usługi podlegającej odnowieniu Sprint poinformuje Klienta w sposób wskazany powyżej o tejże zmianie.
  4. Odnowienie usługi następuje na warunkach istniejących w dacie zawarcia umowy. Zmianie mogą ulegać składniki ceny wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Brak uiszczenia opłaty w terminie określonym w dokumencie proforma oznacza rezygnację Klienta z Odnowienia usługi. Usługa po tym terminie jest blokowana i usuwana, chyba że Regulamin Szczególny usługi stanowi inaczej.
  6. Sprint nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku Odnowienia Usług przez Klienta.

 

 1. Płatności
  1. Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat z tytułu świadczonych Usług, zgodnych z Regulaminem szczególnym lub Cennikiem.
  2. Odnowienie świadczenia Usług odbywa się według cen z chwili zawarcia umowy; zmiana ceny może wynikać z dostosowania ceny do przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Wynagrodzenie za korzystanie z Usługi przez Klienta staje się wymagalne zgodnie z terminem określonym w dokumencie proforma.
  4. Sprint wystawia i doręcza faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ramach Konta Klienta, chyba że Klient zażąda w formie pisemnej doręczenia faktury w formie drukowanej.
  5. Zapłata za korzystanie z Usługi następuje przy użyciu systemu płatności internetowych wskazanych przez Sprint  lub w formie przelewu na rachunek bankowy Sprint wskazany w dokumencie proforma,
  6. W tytule przelewu należy wpisać numer dokumentu proforma.
  7. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Sprint,
  8. Sprint nie pobiera kaucji lub innego rodzaju gwarancji finansowych, stanowiących zabezpieczenie wykonania zobowiązań ciążących na Konsumencie, chyba że coś innego wynika z postanowień Regulaminów szczególnych lub indywidualnych ustaleń ofertowych.
  9. W przypadku opłacenia proformy lub faktury kwotą przewyższającą wartość danej proformy lub faktury, Sprint informuje, iż nadpłaty z tytułu świadczonych usług będą zwracane według zasady:
   1. Nadpłaty w kwocie do 10zł –do odbioru w kasie firmy Sprint S.A. w ciągu dwóch miesięcy od daty nadpłaty
   2. Nadpłaty w kwocie 10zł i więcej – zwracane będą przelewem bankowym na wskazane konto Klienta, wartość nadpłaty będzie pomniejszona o aktualne opłaty bankowe stanowiące koszt przelewu nadpłaty.

 

 1.  Odpowiedzialność Sprint

Sprint nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe w wyniku:

 1. Nieprawidłowego użytkowania Usług przez Klienta lub awarii jego sprzętu,
 2. Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Klienta,
 3. Naruszenia przez Klienta przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
 4. Siły wyższej,
 5. Niewłaściwego posłużenia się przez Klienta przekazanymi mu danymi  autoryzacyjnymi,
 6. Pobrania przez Klienta informacji oraz materiałów z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania,
 7. Użytkowania Usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz niezgodnie z ich specyfikacją,
 8. Udostępniania przez Klienta osobom trzecim danych dostępowych do Konta Klienta, a także wejścia w posiadanie hasła i danych Klienta,
 9. Niedochowania wymogów co do czynności prawnych, jeżeli właściwy przepis obowiązującego prawa stanowi o obowiązku zachowania szczególnej formy dla czynności prawnej,
 10. Niedochowania postanowień wskazanych w treści Regulaminów szczególnych.
 11. Sprint nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn niezależnych od Sprint, a także braku dostępu do infrastruktury Sprint lub usługobiorcy jeżeli wynika on z przyczyn niezależnych od Stron.
 12. Odpowiedzialność Sprint jest ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy Konsumentów, względem których Sprint ponosi odpowiedzialność za szkodę w pełnym rozmiarze, zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności.
 13. Sprint nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Klienta przy świadczeniu Usług przez Sprint. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Klienta na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

 

 1. Ochrona danych osobowych
  1. Klient akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług, utrzymywania indywidualnie mu przypisanego Konta Klienta, przeprowadzenia rozliczeń i wystawiania dowodów księgowych oraz w dozwolonym zakresie wynikającym z treści obowiązujących przepisów prawa, tj.  Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz  ustawy z dnia 18lipca.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2020 poz. 344) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przesyłania takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119/1.”.
  2. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i świadczenia Usług wynikających z Regulaminów szczególnych.
  3. Sprint oświadcza, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu lub Regulaminów szczególnych, mające charakter usług świadczonych drogą elektroniczną, nie mogą być świadczone anonimowo, z uwagi na ich specyfikację oraz warunki systemu teleinformatycznego, chyba że postanowienia Regulaminów szczególnych stanowią inaczej.
  4. Sprint zapewnia, że systemy teleinformatyczne stosowane przez Sprint m.in. do przetwarzania danych osobowych, są zabezpieczone zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz aktów normatywnych wydanych na podstawie delegacji zawartej w tej ustawie.
  5. Administratorem danych osobowych jest Sprint S.A.
  6. Sprint S.A. oświadcza, że powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji / wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (inspektor.odo@sprint.pl), o którym mowa w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych.
  7. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Sprint, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
  8. Klient upoważnia Sprint do przekazania danych osobowych do podmiotów, przed którymi Sprint działa w charakterze pełnomocnika lub przedstawiciela Klienta; cel i zakres przetwarzanych danych może odnosić się wyłącznie do zakresu danych koniecznych do wykonania usług świadczonych przez te podmioty. Warunki, cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określają postanowienia Regulaminów szczególnych.
  9. Okres przetwarzania danych osobowych trwa od chwili rejestracji Konta Klienta do jego usunięcia; usunięcie Konta Klienta następuje na wniosek Abonenta, pod warunkiem, że nie są świadczone na jego rzecz Usługi, a wszelkie zobowiązania stron z zawartej Umowy wygasły. Wyrażenie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych, jeżeli spełnia wymagania przewidziane przepisami prawa, jest równoznaczne z likwidacją Konta Klienta; w takim przypadku Sprint pozostawia dane osobowe wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami prawa, w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem (imię lub imiona i nazwisko osoby oraz PESEL).

 

 1. Postępowanie reklamacyjne
  1. Klient może wnosić do Sprint reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprint, Usługi określonej w Regulaminie szczególnym w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą do zgłaszanej reklamacji.
  2. Reklamacja Klienta może zostać przesłana w formie pisemnej na adres Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn lub na adres e-mail: info@rapiddc.pl i powinna zawierać:, numer klienta, adres do korespondencji, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty i ich uzasadnienie, proponowany sposób rozstrzygnięcia oraz podpis osoby uprawnionej
   1. dane Klienta oraz adres do korespondencji,
   2. wskazanie usługi, której reklamacja dotyczy,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację,
   4. ewentualne wskazanie sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia,
   5. podpis składającego reklamację.
  3. W przypadku niezamieszczenia danych wskazanych w pkt a-c i e Sprint wzywa do uzupełnienia tych danych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprint. 
  4. Sprint rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku opisanym powyżej termin 14 dni liczony jest od dnia otrzymania pisma zawierającego brakujące dane, wymienione w wezwaniu Sprint.
  5. W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie ze sposobem przedstawionym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym lub nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 1. Rozwiązanie umowy
  1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprint ulega rozwiązaniu w przypadkach wskazanych w treści Regulaminu lub Regulaminów szczególnych.
  2. Jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony, każda ze stron ma prawo nie później niż na jeden miesiąc przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego do wypowiedzenia Umowy abonamentowej ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego przewidzianego dla danej Usługi.
  3. Sprint może rozwiązać Umowę i/lub wstrzymać świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli usługobiorca:
   1. nie dokonał zapłaty wynagrodzenia w wysokości i w terminie wskazanym w dokumencie proforma,
   2. korzysta z Usługi naruszając postanowienia Regulaminu lub w sposób naruszający przepisy obowiązującego prawa,
   3. wykorzystuje Usługę w celu wyrządzenia szkody Sprint,
   4. zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub został wykreślony z właściwego rejestru lub ewidencji, wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.
   5. podał nieprawdziwe lub niepełne dane w procesie rejestracji konta w serwisie rapiddc.pl 
  4. Sprint może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient, pomimo wezwania i wyznaczenia 24 godzinnego terminu do zaniechania prowadzenia działań sprzecznych z przepisami prawa albo postanowieniami Regulaminu lub Regulaminów szczególnych, nadal dopuszcza się naruszeń których dotyczyło wezwanie.
  5. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Klienta, Klientowi nie przysługuje rekompensata za niewykorzystany okres rozliczeniowy.
  6. Wypowiedzenie składane przez Klienta dla swej skuteczności winno zostać sporządzone w formie pisemnej i wysłane na adres  10‑062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26 lub w formie elektronicznej i wysłane na adres e-mail: info@rapiddc.pl.

 

 1.  Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
  1. Klient będący Konsumentem, w przypadku zawierania Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa Sprint oraz na odległość, w terminie 14 dni od chwili zawarcia Umowy albo od objęcia rzeczy w posiadanie osobiście lub przez osobę trzecią przez siebie wskazaną (inną niż przewoźnik) ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2020 poz. 287), z wyłączeniem prawa do odstąpienia w przypadkach wymienionych w art. 38 w/w ustawy, w szczególności w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta);
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta);
   3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt. 9 ustawy o prawach konsumenta);
   4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta).
  2. Konsument dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny (rejestracja domen, aktywacja serwerów VPS i serwerów wirtualnych, serwerów dedykowanych, aktywacja certyfikatów SSL, paneli administracyjnych) użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta). Dokonując zamówień w serwisie rapiddc.pl użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.
  3. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowi pouczenie o prawach i obowiązkach Konsumenta w przypadku chęci skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy.
  4. Prawo do odstąpienia od umowy, może zostać zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępne na stronach Serwisu rapiddc.pl.

 

 1. Rozstrzyganie sporów
  1. W przypadku powstania sporów wynikających z realizacji Umowy zawartej pomiędzy Sprint a Klientem nie będącym Konsumentem, sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Sprint.
  2. W przypadku Klientów, będących Konsumentami sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej w rozumieniu przepisów regulujących właściwość sądu.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Sprint na warunkach opisanych poniżej oraz z wyłączeniem Konsumentów – przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych, w tym wprowadzenia nowych ich wersji. Sprint zobowiązuje się na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie lub Regulaminach szczególnych, w formie wiadomości e-mail przekazywanej na indywidualne konto Klienta, do poinformowania o zmianie oraz planowanej dacie zmiany.
  2. W przypadku Konsumentów, do zmiany Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych wymagane jest wyraźne porozumienie stron co do wprowadzenia zmian lub nowej ich treści; informacja przekazywana Konsumentowi zawierająca propozycję zmiany treści Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych, zostanie przekazana Konsumentowi na 14 dni przed planowaną zmianą i obejmować będzie treść wprowadzanych zmian oraz jednolity tekst regulaminu w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Brak akceptacji przez Konsumenta zmian lub nowej treści Regulaminu albo Regulaminów szczególnych, nie powoduje zmiany treści stosunku zobowiązaniowego pomiędzy nim a Sprint.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2022r.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprint S.A. 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26, sprint@sprint.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta odstąpienie od Umowy nie jest możliwe dla usług już zrealizowanych.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprint S.A. zwraca wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy przez konsumenta

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług:

(lista usług których dotyczy odstąpienie)

Świadczonych w oparciu o umowę zawartą dnia ___ / ___ / 20___r.  pomiędzy

________________________________________________________________________________________,

(imię i nazwisko konsumenta, adres konsumenta)

 

a

Sprint S.A. z siedzibą: 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372363. REGON: 1339396, NIP: 739-020-41-15, tel.: 895221100, faks: 895221125, email: info@rapiddc.pl;

 

 1. _____________,  ___ /___ /________ r.,  ______________________
 2. Miejscowość, data, podpis konsumenta